Turkcell | Geleceği Yazanlar

Programlama

C#

Veri Tipleri

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)12.09.2019 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Değişkenler, atandıkları tipe bağlı olarak bellekte farklı biçimlerde tutulur ve bu tipler birbirlerinden farklı boyutlara sahiptir. Yazılımlar, genel olarak veriyi işleyip kullanıcıya sonucu sunacak şekilde tasarlanır. Bu süreçte, kullanıcıdan da veri talep edilebilir ya da işlemler tamamen bellekte tutulan değerler üzerinden yapılabilir. Değişkenler, yani veriler, RAM (Random Access Memory – Rasgele Erişimli Hafıza) üzerinde kısa süreli olarak saklanır.

Gerçek hayatta, veriler sınıflandırılarak kullanılır. Sınıflandırma işlemi genellikle verilerin türlerine göre yapılır. Örneğin, bir futbol liginin puan tablosunda, takımların isimleri ve puanları vardır. İsimler metinsel, puanlar ise sayısal değerlerdir. Sayıların alt alta yazılmış olması, ligde hangi takımın daha çok puana sahip olduğunu, dolayısıyla karşılaştırma yapıp büyükten küçüğe sıralanabileceğini gösterir.

Aşağıda farklı veri tiplerinin kısa açıklamaları ve alabilecekleri değerler gösterilmiştir.

Tamsayılar:

Tip

     Bit

Değer Aralığı

byte

8

0’dan 255’e

sbyte

8

-128’den 127’ye

short

16

-32,768’den 32,767’ye

ushort

16

0’dan 65,535’e

int

32

-2,147,483,648’den 2,147,483,647’ye

uint

32

0’dan 4,294,967,295’e

long

64

-9,223,372,036,854,775,808’den 9,223,372,036,854,775,807’ye

ulong

64

0’dan 18,446,744,073,709,551,615’e

 

Ondalıklı Sayılar:

Tip

     Bit

Değer Aralığı

float

32

1.5E-45 ile 3.4E+38

double

64

5E-324 ile 1.7E+308

decimal

128

1E-28 ile 7.9E+28

 

float tipindeki bir değişkenin oluşturulma örneği aşağıdaki gibidir:

 

float pi = 3.14f;

decimal tipindeki bir değişken ise aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

decimal pi = 3.14m;

“f” ve “m” harfleri, program derlenirken bu sayıların ne şekilde ele alınacağını sisteme bildirmek için kullanılır.


Metinsel İfadeler:

Tip

         Bit

DeğerAralığı

char

16

Bir karakter

string

20+(n/2)*4

İstenen uzunlukta karakter dizilerini tutabilir

char veri tipi sadece tek bir karakter içerebilir. C#’ta, diğer dillerde olduğu gibi 8 bit’lik alanlar kullanılmaz. Unicode (Evrensel Kod) adı verilen karakter tipi kullanılır ve bunlar, 16 bit’liktir. Dolayısıyla, bu tip değişkenlerle 65,535 farklı karakter temsil edilebilir. Bu sayede Asya dillerinin de desteklenmesi sağlanmıştır.

string veri tipi, birden fazla karakter değeri tutmak için kullanılır ve sınırı bilgisayarın kendisidir. Cümle, adres, makale gibi uzun verileri tutmak için kullanılır.

 

Mantıksal İfadeler:

Tip

         Bit

Değer Aralığı

bool

16

true-false

 

Aritmetik Operatörler:

+

Toplama

-

Çıkarma

*

Çarpma

/

Bölme

%

Bölümden Kalan

++

Artırma

--

Eksiltme