iOS 101 Başlangıç seviyesi derslerde iOS uygulama geliştirme ortamını detaylı olarak inceliyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

iOS Eğitimlerine Başlarken...

iOS platformuna mobil uygulama geliştirirken kullanılacak en temel programlama dili Objective-C'dir. Objective-C, C dilini temel alan ve sonradan Nesne Yönelimli (Object Oriented) hale getirilen ve Apple şirketi tarafından tüm cihazlarda kullanılan büyük bir ekosistemdir.

iOS platformuna geliştirme yapabilmek için eğitimleri 4 başlıkta sıraladık.

Daha fazla...

Objective-C Dilinde Kütüphaneler

Objective-C dili; CocoaGNUstep gibi bazı standartlaşmış kütüphane ve frameworklerin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Bu kütüphaneler genellikle işletim sistemiyle birlikte gelirler.

Daha fazla...

Objective-C'de Sınıf Arayüzü (Class Interface) Nasıl Tanımlanır?

Bir sınıf tanımlamak için main fonksiyonunun dışına yazılıp kullanılacak kod dizimi aşağıdaki gibidir:

 

@interface YeniSınıfAdı: AnaSınıf
{
    SınıfDeğişkenleri(ClassMembers);
}
SınıfMetotları(ClassMethods);
@end

 

 

Sınıf metotları ise çağrıldıklarında belirli bir işlevi yerine getiren fonksiyonlardır. Dikdortgen adlı sınıfımızın genel görünümü aşağıdaki gibidir:

 

Daha fazla...

Kontrol Yapıları

Kontrol yapıları bir anlamda, programlamanın gerçekleştirilmesini sağlayan yapılardır.

Diğer bilgisayar dillerinde olduğu gibi, Objective C dilinde de kontrol yapıları dilin en önemli parçasını oluşturur. Başka bir deyişle, kontrol yapıları olmasaydı bilgisayar programları bilgi giriş-çıkışı ve bazı hesaplamalar dışında bir işlemi gerçekleştiremezdi.

Daha fazla...

Döngü (Loop) Oluşturma

Döngü veya döngüsel işlem veya tekrarlı işlem (iteration), bilgisayarı aynı işlemler grubunu belirli bir koşul sağlanana kadar tekrar tekrar yapmak için yönlendirir. Objective C dilinde döngü yapısını oluşturmak için 3 deyim mevcuttur:

  • while deyimi
  • do...while deyimi
  • for deyimi

Bu başlığı takip eden konularda bu deyimler hakkında ayrıntılı olarak bahsedeceğiz.

 

Daha fazla...

Miras Alma (Inheritance), Çok Biçimlilik

Bildiğimiz gibi NSObject sınıfı kök sınıftır ve diğer bütün sınıflar bundan üretilir. NSObject kullanılarak bir X sınıfının üretildiğini varsayalım; daha sonra X baz alınarak bir Y sınıfı, Y baz alınarak bir Z sınıfı üretmek mümkündür.     

Daha fazla...

Ön İşlemci Komutları ve Makrolar

Ön işlemeyi, program derlenmeden önce gerçekleşen bir süreç olarak niteleyebiliriz. C önişlemcileriye, farklı tiplerdeki verileri ekleyebilir, yerlerinin değiştirebilir, sembolik sabitler ekleyebilir, makrolar ekleyebilir ve koşullu derlemeler yapabilirsiniz.

Makro direktifleri ise derleme öncesi komutlardır. Bu tip komutlar genellikle kaynak kodların başına yazılır.

Daha fazla...

Diziler ve Sözlük Nesneleri

DEĞİŞTİRİLEBİLİR ve SABİT DİZİLER

Objective C’de dizi nesneleri değiştirilebilir (mutable) ve sabit (immutable) türde olmak üzere iki çeşittir. Sabit dizi nesneleri, NSArray sınıfı kullanılarak oluşturulur. Değiştirilebilir dizi nesneleri ise NSMutableArray sınıfı yardımı ile oluşturulur. Değiştirilebilir dizi nesnelerinde ilk değer atandıktan sonra değişiklik yapılabilir; sabit dizi nesnelerinde ise ilk değer atamasından sonra bir daha değişiklik yapılamaz.

Daha fazla...

Fonksiyonlar

OBJECTIVE C DİLİNDE BİR FONKSİYONUN YAPISI

C dilinde bir program, kesinlikle en az bir fonksiyondan oluşur. Gerçekten de aşağıdaki gibi, en basit görünümlü bir C programına bakarsak,

 

#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc,const char *argv[])
{
    NSAutoreleasePool *pool=[[NSAutoreleasePool alloc] init];
    
    NSLog(@"\nC GÜÇLÜ BİR DİLDİR\n");
    [pool drain];
    return 0;
}

 

Daha fazla...

Dinamik Bağlama, id Veri Tipi

Bazı durumlarda, tanımlanan veri tipinin (genel veri tipi, id) hangi türde veri taşıyacağı önceden belli değildir ve gerekli kontroller derleme zamanında değil program çalıştırıldığında yapılır. Bu işlem dinamik tip belirleme ya da dinamik bağlama adını alır. Aşağıdaki kodu inceleyiniz:

Daha fazla...

Bellek Sınıfları

Bu bölümde, bu noktaya kadar bahsetmediğimiz fakat C programları geliştirirken mutlaka bilinmesi gereken “bellek sınıfları” ve “tip tanımlayıcıları” konularını ayrıntılı olarak ele alacağız.

Bir değişken ya da fonksiyonun hangi bellek sınıfında tanımlandığı, o değişken ya da fonksiyonun erişilebilirliği ile yakından ilişkilidir. Öyle ki, bir bellek sınıfında tanımlanmış değişken ya da fonksiyonlara programın tüm parçaları erişemeyebilir.

Bunun yanında, değişkenler için bellek sınıflarının değişkenin yaşam süresi ile de yakından ilişkisi vardır.

Daha fazla...

Dosya İşlemleri

 

Objective-C’de dosyalarla işlem yapabilmek için önce NSFileManager  sınıfının bir örneğini (intance) oluşturmak gerekir; bu da defaultManager metodu sayesinde gerçekleştirilebilir:

 

NSFileManager   *dosya;
dosya=[NSFileManager  defaultManager];

 

Daha fazla...

Nesne Yönelimli Programlama

 

Nesne Yönelimli Programlama (OOP-Object Oriented Programming) 1990’lı yıllarda başlayan ve günümüzde de yoğun olarak kullanılan bir programlama teknolojisidir.

Daha fazla...

Algoritmaya Giriş