Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Aşma(Overflow) Operatörleri

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

 

Swift’in önemli bir özelliği de aşma (overflow) oluşmasına müsaade etmemesidir. Bunun daha net ifadesi şudur: bir değişken ya da sabite, taşıyabileceği en büyük değerden daha büyük bir değer atanırsa ya da taşıyabileceği en küçük değerden daha küçük bir değer atanırsa (underflow), derleyici hata mesajı verecektir.

ÖRNEK:

Aşağıdaki programda UInt8 tipinin alabileceği en büyük ve en küçük değerler yazdırılmaktadır:

let a:UInt8=UInt8.max

let b:UInt8=UInt8.min

print("a=\(a)")

print("b=\(b)")a=255

b=0

AŞMA (OVERFLOW) OPERATÖRLERİ

Tamsayı tipteki işlemlerde overflow oluştuğunda, hata mesajı elde etmek yerine bu tip bir atamayı bir şekilde gerçekleştirerek devam etmek istenirse overflow operatörleri kullanılabilir. Bunlar Int türü değişkenler için 5 tanedir:

 

I.&+ II. &- III. &* IV. &/ V.&%

 

ÖRNEK: &+ VE &-

 

&+ operatörü ile overflow durumu oluştuğunda değişkene 0 değeri atanır.

&- operatörü ile underflow durumu oluşunca da değişkene o türe ait en büyük sayı atanır.

 

ÖRNEK PROGRAM:

let a:UInt8=UInt8.max

let b:UInt8=UInt8.min

print("a=\(a)")

print("b=\(b)")

var c:UInt8

var d:UInt8

print("OVERFLOW")

c=a&+1

print("c=\(c)")

print("UNDERFLOW")

d=b&-1

print("d=\(d)")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

a=255

b=0

OVERFLOW

c=0

UNDERFLOW

d=255
a 1 1 1 1 1 1 1 1
&+ 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Yukardaki tabloda UInt8 tipi için en büyük sayı ilk satırdadır ve 11111111=255 sayısıdır. Buna &+ ile 1 eklenirse ikili sistemde 100000000 sayısı elde edilecektir (Tabloda 3. satır). UInt8 tipi 8 bitlik olduğu için sonuç 00000000=0 olacaktır. Böylece c’nin neden 0 olduğu şimdi daha rahat anlaşılabilir.

Aşağıdaki tabloda ise &- operatörünün işlevi görülmektedir:

b 0 0 0 0 0 0 0
&- 0 0 0 0 0 0 0 1
d 1 1 1 1 1 1 1 1

 

Böylece d sayısı 11111111=255 olarak elde edilecektir.

 

İŞARETLİ TAMSAYILARDA (SIGNED INTEGERS) OVERFLOW VE UNDERFLOW

İşaretli tam sayılar için de overflow ve underflow benzer şekildedir. Aşağıdaki programı çalıştırınız:
 

let a:Int8=Int8.max

let b:Int8=Int8.min

print("a=\(a)")

print("b=\(b)")

var c:Int8

var d:Int8

print("OVERFLOW")

c=a&+1

print("c=\(c)")

print("UNDERFLOW")

d=b&-1

print("d=\(d)")

Programın çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:


 

a=127

b=-128

OVERFLOW

c=-128

UNDERFLOW

d=127

 

a=01111111=127’dir. 0 işaret bitidir (+). Buna 1 eklenince 10000000 sayısı elde edilir ki bu da -128’dir. Böylece c=-128 olacaktır. &- işlemleri içinde aşağıdaki tablo açıklayıcı olacaktır:

-128
&- 0 0 0 0 0 0 0 1 1
d 0 1 1 1 1 1 1 1 127

SIFIRLA BÖLME (DIVISION BY ZERO)

 

Herhangi bir tam sayının 0 ile bölünmesi hata mesajı verecektir:

var x:Int=40

print("x/0=\(x/0)")//Division by zero

 

Yukarıdaki program print satırında “division by zero” hata mesajını yazacak ve duracaktır.

 

Şimdi &/ operatörünü kullanalım:

var x:Int=40

print("x&/0=\(x&/0)")

 

Bu durumda x/0 ifadesinin sonucu 0 olacaktır:

x&/0=0

Program ended with exit code: 0

 

Aynı şey &% operatörü için de söz konusudur. x&%0 işleminin sonucu 0’dır:

var x:Int=40

print("x&%0=\(x&%0)")

 

x&%0=0

Program ended with exit code: 0

 

Oysa x%0 ifadesinin sonucunda ise hata mesajı alınacaktır:

var x:Int=40

print("x%0=\(x%0)")//Division by zero