Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Bit Düzeyinde Mantıksal Operatörler

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

BİT DÜZEYİNDE MANTIKSAL OPERATÖRLER

Bu operatörler esas itibariyle mantıksal operatörler gibi işlem görürler; bit düzeyine uyarlanırsa aşağıdaki tablolar elde edilir. AND (&) operatörü için,

a b a&b(and b)
1           1           1
1 0 1
0 1 0

tablosu oluşturulabilir.

ÖRNEK: ONLUK SİSTEMDEKİ BİR SAYININ İKİLİK SİSTEME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

var n, c, k:Int

n = 128

print("\(n) DESİMAL SAYISININ İKİLİ SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI")

for c in 0 ..< 31 {
  
  k = n >> c;
  
  let r = k & 1
  
  if r%2 != 0
    
  { print("1") }
    
  else
    
  { print("0") }
  
}


print("\n")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

 

128 DESİMAL SAYISININ İKİLİ SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI

00000000000000000000000010000000

İKİLİK SİSTEMDEKİ BİR SAYIYI ONLUK SİSTEME ÇEVİREN SWIFT PROGRAMI

import Foundation

func ikili_onlu( nn:Int )
  
{
  
  var r,s,p:Int
  
  r=0;s=0;p=0;
  
  var n:Int=nn
  
  var k:Int=0
  
  while( n > 0)
    
  {
    
    print("n=\(n)")
    
    r = n % 10;
    
    n = n / 10;
    
    var t:Int=1
    
    for i in 0...p
    {
      t = t * 2
    }
    
    print("t=\(t)")
    
    k=t
    
    s += r * k
    
    p += 1;
    
  }
  
  print("ONLUK SAYI...\(s)")
  
}var say:Int

say = 11101

print("İKİLİK SAYI......\(say)")

ikili_onlu(nn: say);

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

İKİLİK SAYI......11101

n=11101

n=11101

t=1

n=1110

t=2

n=111

t=4

n=11

t=8

n=1

t=16

ONLUK SAYI...29

ONLUK SAYIYI ONALTILIK SAYIYA ÇEVİREN SWIFT KODU

import Foundation

func on_onalti(n:Int)
  
{ var nn:Int
  
  var r:[Int]=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
  
  var i:Int=0
  
  var l:Int=0;
  
  nn=n
  
  while( nn > 0)
    
  {
    
    r[i] = nn % 16
    
    nn = nn / 16
    
    i += 1
    
    l += 1;
    
  }
  
  
  for i in stride(from:l-1, to: 0, by: -1) {
    
    switch(r[i])
      
    {
      
    case 10:
      
      print("A");
      
    case 11:
      
      print("B");
      
    case 12:
      
      print("C");
      
    case 13:
      
      print("D");
      
    case 14:
      
      print("E");
      
    case 15:
      
      print("F");
      
    default :
      
      print(r[i]);
      
    }
    
  }
  
}

var nn:Int;


nn = 500

print("ONLUK SAYI..\(nn)")

on_onalti(n:nn)

 

PROGRAMIN ÇIKTISI

ONLUK SAYI..500

ONALTILIK SAYI... : 1F4

 

ONLUK SAYIYI SEKİZLİK SAYIYA ÇEVİREN SWIFT PROGRAMI

import Foundation

func on_sekiz(n:Int)
  
{
  
  var r:[Int]=[0,0,0,0,0,0,0,0]
  
  var i:Int=0
  
  var l:Int=0
  
  var nn:Int
  
  nn=n
  
  while(nn>0)
    
  {
    
    r[i] = nn % 8
    
    nn = nn / 8
    
    i += 1
    
    l += 1;
    
  }
  
  print("SEKİZLİK SAYI... : ");
  
  for i in stride(from:l-1, to: 0, by: -1) {
    
    print("\(r[i])") }
  
}

//================================================

var say:Int

say=100

print("ONLUK SAYI....\(say)")

on_sekiz(n:say)

PROGRAMIN ÇIKTISI

ONLUK SAYI....100

SEKİZLİK SAYI... : 144

 

OR (|) operatörü içinse aşağıdaki tablo geçerlidir:

a              b             a|b (a or b)
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

Bu operatörlerin mantıksal işlem operatörlerine göre tek farkları data üzerinde bit düzeyinde işlem yapmalarıdır. Aşağıdaki Swift programında, bit düzeyinde AND (&) ve bit düzeyinde OR ( | ) sembollerinin kullanılışı ile ilişkili örnek sunulmaktadır:

 

print("\n214|112=\( 214|112) \n\n 13 & 25=\(13 & 25)");

 

SONUÇ:

214|112=24613 & 25=9

AÇIKLAMA:

13 ve 25 ikili sayı sisteminde dolayısı ile bit mertebesinde aşağıdaki gibi temsil edilirler:

 

13=00001101

25=00011001

 

Bu durumda, 00001101&00011001 işleminde karşılıklı dijitler arasında & işlemi yapılacak ve bu işlemde 0&1=0, 1&0=0, 0&0=0 ve 1&1=1 kuralına göre,

00001101&00011001=00001001 sonucu bulunur, ki bu da onluk sistemdeki 9 sayısına eşittir.

 

Aynı şekilde,

 

214=11010110

112=01110000

 

şeklinde temsil edilebilir. | (OR) işleminde, 1|1=1, 1|0=1, 0|1=1 ve 0|0=0 şeklinde belirlendiğinden,

 

11010110 | 01110000 = 11110110 sonucu bulunur; ki bu da onluk sistemdeki 246 sayısına denktir.

 

Aşağıdaki tablo ise onluk, onaltılık, sekizlik ve ikilik sistemler arasında dönüşümü vermektedir; ve okuyucunun ifadeleri daha hızlı incelemesini sağlamak amacı ile konulmuştur.

 

Onluk Onaltılık ikilik Sekizlik
0 0 0000 0
1 1 0001 1
2 2 0010 2
3 3 0011 3
4 4 0100 4
5 5 0101 5
6 6 0110 6
7 7 0111 7
8 8 1000 10
9 9 1001 11
10 A 1010 12
11 B 1011 13
12 C 1100 14
13 D 1101 15
14 E 1110 16
15 F 1111 17

Aşağıdaki Swift programı ise exclusive OR (XOR) operatörü ^ ve bit düzeyinde tamamlama (complement) operatörü (∼) ile ilişkili örnekler sunmaktadır:

let a:UInt8=0b00000011

let b:UInt8=0b00000111

print("a=\(a)")

print("b=\(b)")

print("not a=\(~a)")

print("a^b=\(a^b)")

 

PROGRAMIN ÇIKTISI


 

a=3

b=7

not a=252

a^b=4

AÇIKLAMA

 

Bit düzeyinde not operatörü olan ~, bitin değerini değiştirir 1 ise 0; 0 ise 1 yapar:

Bit ~Bit
0 1
1 0

XOR operatörü olan ^ operatörü ise aşağıdaki tablo ile verilen işlemi gerçekleştirir:

a b a^b
1 1 0
0 1 1
1 0 1
0 0 0

 

Bu durumda a=0011=3 ve b=0111=7 ise aşağıdaki tabloya göre:

a b a^b
0 0 0
0 1 1
1 1 0
1 1 0

 

Olacak ve a^b=0100 olarak elde edilecektir. Bu da onluk sistemde 4 sayısıdır.

a=00000011 olduğu için, ~a=11111100 olacaktır ve bu da onluk sistemde 252 sayısıdır.