Turkcell | Geleceği Yazanlar

Mobil Programlama

iOS

DERS PROGRAMI
Swift ile iOS 101 Ders Programı

Temel Operatörler (Basic Operators)

Lisans: Creative Commos (by-nc-sa)02.03.2020 tarihinde güncellendi
Bakabileceğiniz Etiketler:Eğitmen: Geleceği Yazanlar Ekibi

Bu dersimizde operators (operatörler) ve expressions (ifadeler) konularına değinilecek. Bu ders hakkında ilk bilmeniz gerekenler;

Operators:  değerleri kontrol etmek, değiştirmek veya birleştirmek için kullanılabilecek özel semboller veya ifadelerdir.

Expressions: tek bir değere indirgenebilen ifadelerdir. 

  • OPERATÖR TÜRLERİ

Swift’te operatörler, 3 sınıfa ayrılır:

I. Tekli (unary) operatörler

II. İkili (binary) operatörler

III. Üçlü (ternary) operatörler

TEKLİ OPERATÖRLER

Tekli operatörler bir operandın ya önünde (prefix) ya da sonunda (postfix) yer alırlar.

Örneğin, ~a,++x,!u ifadelerinde a, x ve u operandlarının önünde(prefix) ~,++ ve ! operatörleri bulunmaktadır. g++ ifadesinde ise ++, g operandı için bir posfix tekli operatördür.

İKİLİ OPERATÖRLER

Bunlar iki operand arasında yer alırlar o nedenle infix (arada) operatörler olarak isimlendirilir. Örneğin a * b ifadesinde * bir ikili operatör, a ve b ise operandlardır.

ÜÇLÜ OPERATÖRLER

C dilinde olduğu gibi Swift’te de sadece bir tane üçlü operatör vardır:

x ? y : z

Burada x Bool tipi bir değerdir. x true ise iadenin değeri y, aksi takdirde ise z’dir.

ÖRNEK:

Bu örnekte x Bool tipi bir değişkendir. Eğer a>b ise x’in değeri true a<=b ise de x’in değeri false olacaktır.

x true ise ilk print, x false ise de ikinci print icra edilecektir:

var x:Bool

var a=5

var b=3

x = a > b

x ? print("\(a)....\(b) den büyüktür"):print("\(a)....\(b) den küçük veya eşittir")


 

Programın çıktısı ise aşağıda verilmiştir:

5....3 den büyüktür

 

ATAMA (ASSIGNMENT) OPERATÖRÜ: =

= operatörü, pek çok bilgisayar dilinde olduğu gibi atama işlemini gerçekleştirir;

x=y ifadesinde y’nin değeri x’e atanır. x’in önceki değeri bu durumda kaybolur.

ÖRNEK:

var x:Int=12

var y=5

var c=3

x=y

print("x=\(x)")

c = c + 10

print("c=\(c)")

Programın çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır:

x=5

c=13

Program ended with exit code: 0

Swift’te diğer dillerden farklı olarak sabit ve değişkenlere çoklu atama yapma imkanı da mevcuttur:

ÖRNEK:

var (x,y,z)=(2,9,-1)

let (u,v,w)=(12,45,-6)

print("x=\(x)")

print("y=\(y)")

print("z=\(z)")

print("u=\(u)")

print("v=\(v)")

print("w=\(w)")


 

Programın çıktısı ise aşağıdaki gibi olacaktır:

x=2

y=9

z=-1

u=12

v=45

w=-6


 

IF KOMUTU KOŞULU İÇİNDE = SEMBOLÜ

If komutu koşulu içinde eşitlik kontrolü tek bir = sembolü ile yapılırsa C’de hata mesajı alınmaz ancak kontrol dışı sonuçlar elde edilir.

Oysa bu durum Swift’te kontrol edilir ve tek = sembolü ile eşitlik kontrolü yapılırsa if komutu çalışmaz ve hata mesajı verir:

ÖRNEK:

Aşağıdaki kodu çalıştırınız:

var x=5

var y=5

if x == y { print("x=y");}
    
else { print("x<>y");}


 

if’in bu durumda doğru çalışmasını sağlamak için eşitlik kontrolünü iki eşit sembolü ile (==) yapmalısınız:

var x=5

var y=5

if x == y { print("x=y");}

else { print("x<>y");}

 

Bu durumda ise aşağıdaki çıktıyı elde edeceksiniz:

 

x=y