301: JavaScript Web programlama eğitimimizin orta seviyesinde, JavaScript öğreniyoruz.

Tüm Eğitimleri Aldın mı? Kendini sınamanın tam zamanı

Haydi Sınava Gir

JavaScript Nedir?

JavaScript ile Basit Bir Program

Önceki eğitimlerde JavaScript kodlarının bir HTML belgesinde kullanımını görmüştük. Şimdi basit bir örnekle kullanımını hatırlayalım:

Daha fazla...

Yazıtipi ve Renk Özellikleri

Başlığı Ayrı Satırlara Yazdırmak

HTML'in <br> tagı yardımı ile, başlık ifadesi istenilen noktadan itibaren bölünerek devamı yeni bir satıra yazdırılabilir. Aşağıdaki örneği ve çıktısını inceleyebilirsiniz:

Daha fazla...

Window Nesnesi ve Alert Metodu

Web sayfasını oluşturan belge (document) yerine, bir pencere içine mesaj ya da bilgi yazdırılmak istenirse bu durumda window nesnesi ve bu nesne üzerinde geçerli olan alert metodu devreye sokulabilir.

String türü ifade içindeki her '\n' karakteri, yeni bir satıra geçişi sağlamaktadır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz;

Daha fazla...

JavaScript Dilinde Değişken İsimleri

Değişken, bir programlama dilinin en önemli veri yapılarından biridir. Bir değişkene ait iki temel bilgi mevcuttur:

  1. Değişkenin adı
  2. Değişkenin değeri

Değişkenin adı için, JavaScript'te bazı isimlendirme kuralları mevcuttur:

Daha fazla...

Yorum (Comment) Satırları

JavaScript'te, C dilinden alınan /* ve */ sembolleri arasına yorum (açıklama) yerleştirme tekniği aynen kullanılabilir:

Örneğin,

/*bu program bordro hesabı

için yazılmıştır*/

JavaScript'te ayrıca // sembolleri ile başlayan tek satırlık yorum ifadeleri de kullanılabilir:

Daha fazla...

Atama Deyimi

x=5;  

y=6;

şeklindeki satırlar birer atama deyimini (assignment statement) göstermektedir. Bu atama deyimleri ile x değişkeninin bellekteki adresinde 5 değeri ve y değişkeninin bellekteki adresinde ise 6 değeri görünecektir:

 

Daha fazla...

JavaScript'te Matematiksel İşlemler

JavaScript'te matematiksel işlem operatörleri, öncelik sıralarına göre, aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Daha fazla...

Kontrol ve Karar Verme İşlemleri

Diğer bilgisayar programlama dillerinde olduğu gibi, JavaScript dilinde de, esas olarak iki farklı tipte kontrol yapısı ya da komutu mevcuttur:

Daha fazla...

Artırım (Increment) ve Azaltım (Decrement) Operatörleri

Aşağıda Tablo A.1'de, JavaScript dilinde kullanılan artırım ve azaltım operatörlerinin bir listesi ve işlevleri sunulmaktadır:

 

Tablo A.1-JavaScript'te artırım ve azaltım operatörleri

Operatör

Daha fazla...

Aritmetiksel Atama Operatörleri

Aşağıda, Tablo A.2'de, JavaScript'te mevcut olan aritmetiksel atama operatörlerinin bir listesi ve işlevleri görülmektedir:

 

Tablo A.2-JavaScript'te Aritmetiksel Atama Operatörleri

Daha fazla...

Switch ... case Yapısı

JavaScript'te Hazır Olarak Bulunan Nesneler

JavaScript bir saf nesneye yönelik programlama dili (object oriented programming language) değildir, buna rağmen yapısında önceden tanımlanmış nesneler mevcuttur. Bunun ötesinde kullanıcının yeni nesneler oluşturmasına da olanak sağlanır.

Daha fazla...

Nesne Özellikleri

Her nesneyi belirleyen bazı özellikler (properties) mevcuttur. Bu özelliklerden bazılarına atama yoluyla değer atanabilir; bazıları ise sadece okunabilir (read only) tipteki özelliklerdir.

İlerleyen eğitim içeriklerinde en yaygın olarak kullanılan JavaScript nesnelerine ait özellikleri öğreneceksiniz.

Daha fazla...

Window ve Frame Özellikleri

Web tarayıcı penceresi içindeki çerçeve (frame) ve pencerelere (window) ait özellikleri atamak ya da atanmış değerleri elde etmek amacı ile bilinmesi gereken özelliklerdir.

Aşağıdaki Tablo N.6'da bu özelliklerin bir listesi sunulmaktadır:

Tablo N.6-Window ve frame özellikleri

Daha fazla...

JavaScript Metot ve Fonksiyonları

Metotlar nesneler için tanımlanmış olan fonksiyonlar ya da işlevlerdir. Her nesnenin kendisine özgü metotları mevcuttur. Metotlar bir anlamda nesnenin yapabileceği eylemler olarak da görülebilir. Bir metot ya nesne üzerinde bazı değişiklikler yapar ya da nesnenin algıladığı bazı mesajlara cevap olarak bir eylem oluşturur.

Daha fazla...

JavaScript Fonksiyonları

JavaScript'te nesnelerden bağımsız olarak kullanılabilen bazı hazır fonksiyonların da mevcut olduğunu yukarda belirtmiştik. Bu fonksiyonlar 7 tanedir ve aşağıdaki tabloda bunların listesi ve gerçekleştirdikleri işler verilmiştir:

Daha fazla...

Olay Yöneticileri (Event Handlers)

JavaScript event-driven (olay tarafından yönlendirilen) türde programlamaya olanak sağlayan bir dildir. Olay yöneticisi bir olay meydana geldiği zaman bir işlemler grubunu harekete geçirebilen bir nesnedir.

Aşağıdaki tabloda JavaScript olayları ve işlevleri verilmektedir:

Daha fazla...

Tek Boyutlu Diziler (One Dimensional Arrays)

Tüm programlama dillerinde olduğu gibi JavaScript dilinde de dizi (array) yapısı son derecede önemli ve faydalı bir veri yapısıdır. Önce dizi yapısının tanımını vererek başlayacağız:

 

Daha fazla...

JavaScript Dilinde Fonksiyon Çağırma Teknikleri

JavaScript dilinde çağıran fonksiyon ile çağrılan fonksiyon arasındaki veri değişimi ya da paylaşımı iki farklı teknikten biri ile gerçekleştirilir. Bunlar,

Daha fazla...

Join Fonksiyonu

Bir dizi üzerinde uygulanabilecek olan join fonksiyonu, bir dizinin elemanlarını belirtilen bir ayraç sembolünü dizi elemanlarının arasına koyarak bir string halinde birleştirir. Bu işlem dizi elemanlarının toptan bir komutla yazdırılması işlemi dâhil birçok uygulamada yarar sağlayabilir.

Daha fazla...

Verilerin Sıralanması - Sıralama (Sortıng) Algoritmaları

Tüm dünyada belirli bir zaman periyodu içinde bilgisayarların en çok hangi işlemi yaptıkları sorulsa bu sorunun cevabı mutlaka sıralama olurdu. Gerçekten de sıralama işlemi en çok ihtiyaç duyulan işlemdir; çünkü biz veri ya da veri gruplarını incelerken bunların belirli bir alana göre sıralanmış olmasını isteriz.

Daha fazla...

Döngü (Loop) Oluşturma

Döngüsel işlem veya tekrarlı işlem (iterasyon, İng: iteration) bilgisayarı aynı işlemler grubunu belirli bir koşul sağlanana kadar tekrar tekrar yapmak için yönlendirir. JavaScript dilinde döngü yapısını oluşturmak için üç deyim mevcuttur:

  • while deyimi
  • do... while deyimi
  • for deyimi
Daha fazla...

İç İçe Döngüler

Bir döngü yapısının içine başka bir döngü yapısının yerleştirilmesiyle elde edilen yapıya iç içe döngü (nested loop) adı verilir.

Daha fazla...