Turkcell | Geleceği Yazanlar

Gizlilik Politikası

GELECEĞİ YAZANLAR PORTALI GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncelleme Tarihi : 07-11-2019

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “Turkcell” olarak adlandırılacaktır.) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell’in koruması altındadır. Turkcell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Turkcell tarafından Geleceği Yazanlar Portalı (Bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır.)  Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Portal tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Turkcell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad, doğum tarihi ve fotoğraf veri türlerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, ikamet edilen şehir, telefon numarası, e-posta adresi ve sosyal medya hesapları veri türlerini ifade etmektedir.
 • Demografik Bilgiler:  Bu veri kategorisi, yaş, medeni durum, cinsiyet, çocuk sayısı, meslek, eğitim seviyesi, gelir seviyesi  veri türlerini ifade etmektedir.
 • İlgi Alanı Bilgileri: Bu veri kategorisi, ilginiz olan teknoloji konusu veri türlerini ifade etmektedir.
 • İş ve Eğitim Geçmişi Bilgileri: Bu veri kategorisi, mezun olunan okul, sertifikalar, bildiği yabancı diller veri türlerini ifade etmektedir.
 • Cihaz Bilgileri: IP adresi, internet bağlantı tipi ve tarihi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Şikayet ve Talep Verileri: Kullanıcı olarak Turkcell’e ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin içeriğinde yer alan verilerdir.

 

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Duyurulardan haberdar olmanız ve şehrinizde yapılacak etkinliklerin iletiminin sağlanması,
 • Gerekli durumlarda size ulaşabilmemiz, üyeliğin onaylanması, ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması, kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; müşteri hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; sistem ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kullanıcının kişisel verileri, bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Turkcell Grup Şirketleri, işbirliği yapılan veya hizmet alınan ya da doğrudan hizmet sunan iş ortakları, tedarikçi firmalar ile Türkiye'deki yazılım ekosistemini büyütecek geliştirici etkinliklerinde kullanılmak üzere Turkcell Akademi’ye ilgili amaçlarla ve Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak aktarılabilecektir.

IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz web sitesi vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza, Kanun veya ilgili mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 • Turkcell’in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Turkcell’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkcell’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

VI. İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 1. Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.
 2. Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek

Turkcell’in, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya https://www.turkcell.com.tr   üzerinden hesabınıza girerek bildirim ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı müşteri hizmetlerini arayarak veya https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/iletisim/turkcell-hizmet adresindeki hizmet kanallarımızı kullanarak bize iletebilirsiniz.

VII. POLİTİKA HAKKINDA

Bu Politika Turkcell tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/kullanim-sartlari adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki esaslı değişiklikler SMS, e-posta ya da fatura yoluyla tarafınıza bildirilecektir. Güncellenen Politika’yı kabul etmemeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınızı kullanabilir veya uygulama kullanıcı hesabınızı silebilirsiniz.

Politikada yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.