Soru & Cevap

sorgu hızını nasıl arttırabilirim? ...

01.05.2020 - 06:44

SELECT  satis_miktar, sto_RECno, sto_isim, sfiyat_fiyati, sto_kod, sfiyat_listesirano, msg_S_0088,msg_S_0006, sto_perakende_vergi, dbo.fn_VergiYuzde(sto_perakende_vergi) AS VergiYuzdesi, BirimFiyat, sto_reyon_kodu, IskontoYuzdesi1, IskontoYuzdesi2, IskontoYuzdesi3, IskontoYuzdesi4, IskontoYuzdesi5, IskontoYuzdesi6, sto_anagrup_kod, sto_birim1_ad, Data FROM (SELECT sto_RECno, isnull(satissayisi.satis_miktar,0) AS satis_miktar, sto_isim, Case ISNULL(sfiyat_fiyati,-999) WHEN -999 THEN (Select TOP 1 sfiyat_fiyati from STOK_SATIS_FIYAT_LISTELERI Where sfiyat_stokkod=sto_kod AND sfiyat_listesirano = 1 AND sfiyat_deposirano = 0 AND sfiyat_odemeplan = 0) ELSE sfiyat_fiyati END as sfiyat_fiyati, sto_reyon_kodu, sto_kod, sfiyat_listesirano, msg_S_0088,msg_S_0006, sto_perakende_vergi, ISNULL(sfiyat_fiyati, 0) BirimFiyat, ISNULL(isk_isk1_yuzde, 0) IskontoYuzdesi1, ISNULL(isk_isk2_yuzde, 0) IskontoYuzdesi2, ISNULL(isk_isk3_yuzde, 0) IskontoYuzdesi3, ISNULL(isk_isk4_yuzde, 0) IskontoYuzdesi4, ISNULL(isk_isk5_yuzde, 0) IskontoYuzdesi5, ISNULL(isk_isk6_yuzde, 0) IskontoYuzdesi6, sto_marka_kodu, sto_anagrup_kod, sto_birim1_ad, Data, ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY isnull(satis_miktar,0) desc) AS RowNum FROM STOKLAR LEFT JOIN STOKLAR_CHOOSE_3 ON sto_RECno=msg_S_0088 LEFT JOIN mye_ImageData ON RecID_RECno = sto_RECno LEFT JOIN STOK_SATIS_FIYAT_LISTELERI ON sto_kod = sfiyat_stokkod AND sfiyat_listesirano = 1 AND sfiyat_deposirano = 0 AND sfiyat_odemeplan = 0 LEFT JOIN STOK_CARI_ISKONTO_TANIMLARI ON isk_stok_kod = sfiyat_iskontokod left join (SELECT sth_stok_kod,COUNT(sth_RECno) satis_miktar FROM STOK_HAREKETLERI WHERE sth_evraktip IN (1,4) AND sth_normal_iade=0 GROUP BY sth_stok_kod) satissayisi on STOKLAR.sto_kod = satissayisi.sth_stok_kod and sto_isim LIKE '%KALEM%' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI) T ORDER BY satis_miktar DESC

6 Görüntülenme

0 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.