Soru & Cevap

CardView içerisindeki RadioButton otomatik olarak seçiliyor

27.07.2018 - 07:02

Geliştirmekte olduğum test çözme özelliğinde şöyle garip bir  hata ile karşı karşıyayım. WebService'den Json formatında verileri çekiyorum ve çektiğim array i recyclerview ile listeliyorum. Soru ve 4 adet şıktan oluşan her item'ı cardviewler içerisinde gösteriyorum. Şıkları radiobutton olarak göstermeyi tercih ettim. 20 tane soruyu cardviewler içerisinde listeledim ve birinci sorunun A şıkkını seçtiğim zaman aynı anda 7. 13. ve 19.sorularında A şıkkı kendiliğinden seçiliyor. 6 soruda bir tekrar eden bu hatayı kodlarda 6 ile ilgili bir şeyler arayarak bulmaya çalıştım fakat 6 ile alakalı hiç bir kodum yok. Test sorularının listelendiği activity ve CardAdapter ı şöyle : 

TestActivity.class


import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.LinearLayoutManager;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.ProgressBar;
import android.widget.Toast;

import com.android.volley.RequestQueue;
import com.android.volley.Response;
import com.android.volley.VolleyError;
import com.android.volley.toolbox.JsonArrayRequest;
import com.android.volley.toolbox.Volley;
import com.github.pwittchen.reactivenetwork.library.rx2.ReactiveNetwork;
import com.ogrenciasistani.lgsasistan.R;
import com.ogrenciasistani.lgsasistan.adapters.CardAdapter;
import com.ogrenciasistani.lgsasistan.configs.Config;
import com.ogrenciasistani.lgsasistan.models.SuperHero;

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import io.reactivex.Single;
import io.reactivex.android.schedulers.AndroidSchedulers;
import io.reactivex.functions.Consumer;
import io.reactivex.schedulers.Schedulers;

public class TestActivity extends AppCompatActivity {

  //Creating a List of superheroes
  private List<SuperHero> listSuperHeroes;

  //Creating Views
  private RecyclerView recyclerView;
  private RecyclerView.LayoutManager layoutManager;
  private RecyclerView.Adapter adapter;

  //Volley Request Queue
  private RequestQueue requestQueue;

  //The request counter to send ?page=1, ?page=2 requests
  private int requestCount;
  private String CONFIG_URL;

  @Override
  protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.test_fragment);

    String testNo = getIntent().getExtras().getString("testno").toString();
    setTitle(testNo);

    String whichSubject = getIntent().getExtras().getString("whichSubject").toString();
    if (whichSubject.equals("Turkce")) {
      CONFIG_URL = Config.DATA_URL;
    } else if (whichSubject.equals("Math")) {
      CONFIG_URL = Config.DATA_URL_MATH;
    } else if (whichSubject.equals("Science")) {
      CONFIG_URL = Config.DATA_URL_SCIENCE;
    } else if (whichSubject.equals("History")) {
      CONFIG_URL = Config.DATA_URL_HISTORY;
    } else if (whichSubject.equals("English")) {
      CONFIG_URL = Config.DATA_URL_ENGLISH;
    } else {
      Toast.makeText(this, "whichSubject is null", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }


    requestCount = getIntent().getExtras().getInt("testnoint");

    getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
    getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true);

    //Initializing Views
    recyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.recyclerView);
    layoutManager = new LinearLayoutManager(this);
    recyclerView.setLayoutManager(layoutManager);

    //Initializing our superheroes list
    listSuperHeroes = new ArrayList<>();
    requestQueue = Volley.newRequestQueue(getApplicationContext());

    //Calling method to get data to fetch data
    getData();

    /*
    //Adding an scroll change listener to recyclerview
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
      recyclerView.setOnScrollChangeListener(this);
    }
    */

    //initializing our adapter
    adapter = new CardAdapter(listSuperHeroes, getApplicationContext());

    //Adding adapter to recyclerview
    recyclerView.setAdapter(adapter);

  }


  //Request to get json from server we are passing an integer here
  //This integer will used to specify the page number for the request ?page = requestcount
  //This method would return a JsonArrayRequest that will be added to the request queue
  private JsonArrayRequest getDataFromServer(int requestCount) {
    //Initializing ProgressBar
    final ProgressBar progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar1);

    //Displaying Progressbar
    progressBar.setVisibility(View.VISIBLE);
    setProgressBarIndeterminateVisibility(true);

    //JsonArrayRequest of volley
    JsonArrayRequest jsonArrayRequest = new JsonArrayRequest(CONFIG_URL + String.valueOf(requestCount),
        new Response.Listener<JSONArray>() {
          @Override
          public void onResponse(JSONArray response) {
            //Calling method parseData to parse the json response
            parseData(response);
            //Hiding the progressbar
            progressBar.setVisibility(View.GONE);
          }
        },
        new Response.ErrorListener() {
          @Override
          public void onErrorResponse(VolleyError error) {
            progressBar.setVisibility(View.GONE);
            //If an error occurs that means end of the list has reached
            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Daha fazla soru yok.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        });

    //Returning the request
    return jsonArrayRequest;
  }

  //This method will get data from the web api
  private void getData() {
    //Adding the method to the queue by calling the method getDataFromServer
    requestQueue.add(getDataFromServer(requestCount));
    //Incrementing the request counter
    //requestCount++; // kaldırmayı dene ne olacak gör ?
  }

  //This method will parse json data
  private void parseData(JSONArray array) {
    for (int i = 0; i < array.length(); i++) {
      //Creating the superhero object
      SuperHero superHero = new SuperHero();
      JSONObject json = null;
      try {
        //Getting json
        json = array.getJSONObject(i);

        //Adding data to the superhero object
        superHero.setSorutitle(json.getString(Config.TAG_SORU_TITLE));
        superHero.setSoruoption1(json.getString(Config.TAG_SORU_OPTION_1));
        superHero.setSoruoption2(json.getString(Config.TAG_SORU_OPTION_2));
        superHero.setSoruoption3(json.getString(Config.TAG_SORU_OPTION_3));
        superHero.setSoruoption4(json.getString(Config.TAG_SORU_OPTION_4));
        superHero.setSorucevap(json.getString(Config.TAG_SORU_CEVAP));
      } catch (JSONException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      //Adding the superhero object to the list
      listSuperHeroes.add(superHero);
    }

    //Notifying the adapter that data has been added or changed
    adapter.notifyDataSetChanged();
  }

  //This method would check that the recyclerview scroll has reached the bottom or not
  private boolean isLastItemDisplaying(RecyclerView recyclerView) {
    if (recyclerView.getAdapter().getItemCount() != 0) {
      int lastVisibleItemPosition = ((LinearLayoutManager) recyclerView.getLayoutManager()).findLastCompletelyVisibleItemPosition();
      if (lastVisibleItemPosition != RecyclerView.NO_POSITION && lastVisibleItemPosition == recyclerView.getAdapter().getItemCount() - 1)
        return true;
    }
    return false;
  }


  /*
  //Overriden method to detect scrolling
  @Override
  public void onScrollChange(View v, int scrollX, int scrollY, int oldScrollX, int oldScrollY) {
    //Ifscrolled at last then
    if (isLastItemDisplaying(recyclerView)) {
      //Calling the method getdata again
      getData();
    }
  }
  */

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_test, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    if (item.getItemId() == android.R.id.home) {
      finish(); // close this activity and return to preview activity (if there is any)
    } else if (id == R.id.end){

    } else if (id == R.id.answerkey){

    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

}

CardAdapter.class


import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.CompoundButton;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import com.android.volley.toolbox.ImageLoader;
import com.android.volley.toolbox.NetworkImageView;
import com.ogrenciasistani.lgsasistan.R;
import com.ogrenciasistani.lgsasistan.helper.CustomVolleyRequest;
import com.ogrenciasistani.lgsasistan.models.SuperHero;

import java.util.List;


/**
 * Created by cumakesici on 01/06/2017.
 */

public class CardAdapter extends RecyclerView.Adapter<CardAdapter.ViewHolder> {
  SuperHero superHero;
  private Context context;

  //List to store all superheroes
  List<SuperHero> superHeroes;

  //Constructor of this class
  public CardAdapter(List<SuperHero> superHeroes, Context context) {
    super();
    //Getting all superheroes
    this.superHeroes = superHeroes;
    this.context = context;
  }

  @Override
  public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View v = LayoutInflater.from(parent.getContext())
        .inflate(R.layout.superheroes_list, parent, false);
    ViewHolder viewHolder = new ViewHolder(v);
    return viewHolder;
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, final int position) {

    //Getting the particular item from the list
    superHero = superHeroes.get(position);


    /*
    //Loading image from url
    imageLoader = CustomVolleyRequest.getInstance(context).getImageLoader();
    imageLoader.get(superHero.getImage(), ImageLoader.getImageListener(holder.imageView, android.R.drawable.ic_dialog_alert, android.R.drawable.ic_dialog_alert));
    */
    //Showing data on the views
    //holder.imageView.setImageUrl(superHero.getImage(), imageLoader);

    holder.soruTitle.setText(superHero.getSorutitle());
    holder.soruOption1.setText(superHero.getSoruoption1());
    holder.soruOption2.setText(superHero.getSoruoption2());
    holder.soruOption3.setText(superHero.getSoruoption3());
    holder.soruOption4.setText(superHero.getSoruoption4());
    String soruCevap = superHero.getSorucevap().toString();


    holder.soruOption1.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {

      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        Toast.makeText(context, position+1 +".sorunun A şıkkına tıklandı.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }

    });


    holder.soruOption2.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        Toast.makeText(context, position+1 +".sorunun B şıkkına tıklandı.", Toast.LENGTH_SHORT).show();

      }
    });

    holder.soruOption3.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        Toast.makeText(context, position+1 +".sorunun C şıkkına tıklandı.", Toast.LENGTH_SHORT).show();

      }
    });

    holder.soruOption4.setOnCheckedChangeListener(new CompoundButton.OnCheckedChangeListener() {
      @Override
      public void onCheckedChanged(CompoundButton compoundButton, boolean b) {
        Toast.makeText(context, position+1 +".sorunun D şıkkına tıklandı.", Toast.LENGTH_SHORT).show();

      }
    });

  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return superHeroes.size();
  }

  class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {

    public TextView soruTitle;
    public RadioButton soruOption1;
    public RadioButton soruOption2;
    public RadioButton soruOption3;
    public RadioButton soruOption4;
    public TextView soruCevap;

    //Initializing Views
    public ViewHolder(final View itemView) {
      super(itemView);


      soruTitle = (TextView) itemView.findViewById(R.id.soruTitle);
      soruOption1 = (RadioButton) itemView.findViewById(R.id.soruOption1);
      soruOption2 = (RadioButton) itemView.findViewById(R.id.soruOption2);
      soruOption3 = (RadioButton) itemView.findViewById(R.id.soruOption3);
      soruOption4 = (RadioButton) itemView.findViewById(R.id.soruOption4);

    }


    /*
    @Override
    public void onClick(View view) {
      Toast.makeText(view.getContext(), "position = " + getPosition(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
      Intent intent = new Intent(context,DetailActivity.class);
      intent.putExtra("title",superHero.getTitle());
      intent.putExtra("detail",superHero.getDetail());
      intent.putExtra("image",superHero.getImage());
      intent.putExtra("author_name",superHero.getAuthor_name());
      intent.putExtra("author_avatar",superHero.getAuthor_avatar());
      intent.putExtra("date",superHero.getDate());
      intent.putExtra("share_link", superHero.getShareLink());

      context.startActivity(intent);
    }

    */
  }


}

SuperHero.class


public class SuperHero {

  private String sorutitle;
  private String soruoption1;
  private String soruoption2;
  private String soruoption3;
  private String soruoption4;
  private String sorucevap;

  public String getSorutitle() {
    return sorutitle;
  }

  public void setSorutitle(String sorutitle) {
    this.sorutitle = sorutitle;
  }

  public String getSoruoption1() {
    return soruoption1;
  }

  public void setSoruoption1(String soruoption1) {
    this.soruoption1 = soruoption1;
  }

  public String getSoruoption2() {
    return soruoption2;
  }

  public void setSoruoption2(String soruoption2) {
    this.soruoption2 = soruoption2;
  }

  public String getSoruoption3() {
    return soruoption3;
  }

  public void setSoruoption3(String soruoption3) {
    this.soruoption3 = soruoption3;
  }

  public String getSoruoption4() {
    return soruoption4;
  }

  public void setSoruoption4(String soruoption4) {
    this.soruoption4 = soruoption4;
  }

  public String getSorucevap() {
    return sorucevap;
  }

  public void setSorucevap(String sorucevap) {
    this.sorucevap = sorucevap;
  }
}

 

 

 

0 Görüntülenme

1 Cevap

Sitedeki sorulara cevap verebilmek için giriş yapın ya da üye olun.