Turkcell | Geleceği Yazanlar

Swift ile Ses kayıt?

Arkadaşlar merhaba. Ses kayıt uygulaması yapmak istiyorum. Arkaplanda oynayan videoyu ve sesimi birleştirip tek bir kayıt olarak kaydetmek istiyorum. Nasıl yaparım. Bana yol gösterecek bir babayiğit var mı?

  0

  Burak

  20 Mayıs 2016

  Bu şekilde ;

  var audioRecorder:AVAudioRecorder!
  
  
  func record(){
  
    var audioSession:AVAudioSession = AVAudioSession.sharedInstance()
    audioSession.setCategory(AVAudioSessionCategoryPlayAndRecord, error: nil)
    audioSession.setActive(true, error: nil)
  
    var documents: AnyObject = NSSearchPathForDirectoriesInDomains( NSSearchPathDirectory.DocumentDirectory, NSSearchPathDomainMask.UserDomainMask, true)[0]
    var str = documents.stringByAppendingPathComponent("recordTest.caf")
    var url = NSURL.fileURLWithPath(str as String)
  
    var recordSettings = [AVFormatIDKey:kAudioFormatAppleIMA4,
      AVSampleRateKey:44100.0,
      AVNumberOfChannelsKey:2,AVEncoderBitRateKey:12800,
      AVLinearPCMBitDepthKey:16,
      AVEncoderAudioQualityKey:AVAudioQuality.Max.rawValue
  
    ]
  
    println("url : \(url)")
    var error: NSError?
  
    audioRecorder = AVAudioRecorder(URL:url, settings: recordSettings, error: &error)
    if let e = error {
      println(e.localizedDescription)
    } else {
  
      audioRecorder.record()
    }
  
  
  }

   

  Bu soruya cevap vermek için üye olmanız veya giriş yapmanız gerekmektedir.